• امروز پنج شنبه یکم آبان 1399 
وظایف اساسی :
سیاست گذاري جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
سیاست گذاري در جهت افزایش بهره وري موقوفات نظارت بر عمل امینانه در وقف
سیاست گذاري در امر ترویج فرهنگ وقف و ورود به عرصه هاي نوین
سیاست گذاري جهت اداره امور موقوفات عام(فاقدمتولی)، اماکن مذهبی اسلامی (به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا) ومؤسسات خیریه
سیاست گذاري و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه هاي راهبردی
نظارت بر اجراي صحیح نیات واقفین
تعامل سازنده و برقراري ارتباط مؤثر با قواي سه گانه، سایر تشکیلات و نهادهاي فرهنگی کشور در راستاي گسترش و تقویت مأموریت هاي
اوقاف
نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارائه به مراجع ذي ربط جهت تصویب
نظارت بر تشکیل هیئت ها و شعب تحقیق براي رسیدگی به امور حقوقی و حسابرسی موقوفات
نظارت بر هیئت هاي امناي موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی
نظارت و راهبري مسابقات حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم  در بین اقشار جامعه
نظارت بر امر اعزام مبلغ به   بر اساس نیات واقفین
سیاستگذاري و نظارت بر تهیه، تنظیم و انعقادقراردادها 
نظارت بر حسن وصول حقوق اوقافی (از قبیل حق التولیه، حق النظاره و حق التصدي) طبق مفاد وقف نامه ها، قوانین و مقررات موضوعه
سیاست گذاري و نظارت در تهیه و اجراي کلیه طرح هاي جامع در امور موقوفات، فرهنگی و بقاع متبرکه در سازمان
برنامه ریزي منسجم جهت افزایش مشارکت زنان جامعه در توسعه فرهنگ وقف و ارتقاء سطح معرفتی بانوان زائر بقاع متبرکه