• امروز شنبه چهاردهم تیر 1399 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

ارتباط با مدیر کل

میز خدمت

سامانه شکايات

سامانه تدارکات الکترونیک

خدمات غيرحضوري

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

جزئیاتی در مورد وقف

 چهارشنبه 11 شهریور 1394   768  0      

بسمه تعالی

آیا می دانید:

دوکارمهم و اساسی اداره کل اوقاف وامور خیریه

موقوفات وبقاع متبرکه (امامزادگان )است.

آیا میدانید:

بیش از 50 % از هزینه های برگزاری مراسم محرم و صفر در سرتاسر استان از محل موقوفات است

آیا میدانید :

2-وقف تاریخچه ای به درازای عمر بشریت دارد .و از آغاز خلقت انسان وقف نیز وجود داشت وعلمای اسلامی معتقدند ،ساختمان کعبه اولین بنای وقف است که در قران مجید به عنوان اولین خانه مخصوص عباد ت  معرفی شده است ؟

آیا میدانید:

3-اوقاف شرعاًوقانوناًنمی توان کوچکترین دخالتی در اجرای دستورات واقفین در وقفنامه ها داشت وفقط اجراءکننده دستورات واقفین دروقف نامه ها میباشد.؟

آیا میدانید:

4-وقف با بنیادهای خیریه باهم فرق دارند،چرا که متولیان بنیاد  خیریه میتوانند آن را بفروشند ولی متولیان وقف نمی توانندآن را بفروشند ؟

 

 

 

 

آیا میدانید :

5-آیا میدانیدتعویض اشیاء و یا املاک موقوفه به موارد بهتر ویا موارد با ارزش مساوی ،تنها وتنها با موافقت نماینده ولی فقیه وسرپرست سازمان اوقاف وامور خیریه امکان پذیر است؟

آیا میدانید :

6-وقف ،یعنی زوال مالکیت فردی واستقرار مالکیت عمومی وواقف پس از وقف هیچگونه مالکیتی نسبت به موقوفات ندارد و مالکیت موقوفات از آن خداوند است ویا به نظر برخی از فقها مالکیت موقوفات از ان افراد ذی نفع (موقوف علیهم )است .اگر چه این نوع مالکیت نمی تواند موقوفات را از شرایط واهداف وقف کننده خارج کند؟

آیا میدانید :

7-تحقق وقف مستلزم شرایطی است همانند:

-بادوام بودن املاک ومستغلات ویا اموال مورد وقف ،همانند زمین ،ساختمان ،گله های شتر،گاووگوسفند ،کتاب ،جواهرات ،ابزار وادوات جنگ وکشاورزی ....

وقف باید دائمی باشد، وقید زمان در وقف جایز نیست مگر در مورد وقف برای اولاد و خویشاوندان و ...

-واقف باید شرعاًصلاحیت  و توانایی وقف را داشته باشد بنابر این بچِّه،مجنون، سفیه ویا کسی که مالک مالی نیست نمی تواند چیزی را وقف نماید.

-اهداف ومقاصد واقف باید خیز خواهانه ومواقف با شریعت باشد والا اگر کسی مالش را برای ترویج فساد ویا برای کفار وقف کند صحیص نمی باشد.

 

-موقوف علیهم یعنی کسانی که ذی نفعان وقف هستند باید شایسته وقف باشند.

آیا میدانید :

8-به کسی که اداره امور وقف را به عهده دارد «متولی» ویا «ناظر وقف »گفته میشود؟

آیا میدانید :

9- مسئولیت متولی یا ناظر وقف حفظ و نگهداری موقوفات وبه کارگیری د رآمدهای وقف در راستای اهداف وقف و به حداکثر رساندن در آمدزایی موقوفات می باشد؟

آیا میدانید :

10-به طور کلی وقف دارای دواثر بیرونی و درونی است .اثر درونی متوجه شخص واقف است که با این عمل به تزکیه نفس خویش پرداخته وروحیه دنیا طلبی ومال اندوزی را ا زخود دور میکند واثر بیرونی آن د رجامعه نمود دارد که میتواند در مهار کردن فقر و محرومیت و کم کردن فاصله شدید طبقاتب ودهها مورد دیگر ،اثر به سزایی داشته باشد.

آیا میدانید :

11-ارکان وقف چهار چیز است «صیغه وقف واقف موقوف علیه عین موقوفه »؟

آیا میدانید :

12-امام خمینی (ره )درباره وقف فرموده اند :«وقف حقیفت شرعیه ندارد بلکه امری عقلایی است و میان پیروان ادیان الهی وشاید نزد غیر پیروان ادیان مرسوم است»؟

 

 

 

 

 

آیا میدانید :

13-برای مصارف عواید موقوفات میتوان سه محور کلی ترسیم کرد ؟

الف- وقف پشتوانه مردمی مراکز علمی باشد که صدها وهزاران عالم ودانشمند دینی واسلامی د رآن مراکز تربیت شده اند.

ب-پشتوانه اخلاقی و تربیتی وقف برای واقف وآحاد افراد جامعه باشد چرا که دروهله اول روحیه افزون طلبی وتکاثر انسان (واقف )را که تا لب گور از انسان دست بردار نیست وبسیاری از جنگ و فتنه ها و براد رکشی ها و ...ناشی از آن ،از همین روحیه سرچشمه میگیرد را کنترل و تعدیل کند ،و سپس میتواند جامعه را به میدان مسابقه برا یخیّرین در خیرات تبدیل کند که این خود موجب تعدیل  روحیات اخلاقی مردم دردلبستگی به مال دنیا وروحیات اقزون طلبی آنان گردد.

ج- وقف میتواند ضامن بقای پایگاه ها یعبادی وتعظیم د رشعائر دین یگرددکه میتوان از مساجد وتکایا ومجالس و عزاداریها در ماههای محرم ،صفر ورمضان ومناسبتهای دیگر نام برد که موجب نشرمعارف  دینی واسلامی و تعظیم شعائر دینی میشود.

آیا میدانید :

14-وقف در میان اقوام اریایی  بر سه صورت بوده است که هنوز هم در میان زرتشتیان رایج است :

الف آشوداد  ،اشو به معنای درراه دین و «داد» از فعل دادن به معنای بخشیدن است وبه طوب کلی معنای بخشش ملک ،جامه وغذا د ر راه  خدا میکند.

ب-نیاز ،کهعبارت است ا زخریداری وتقدیم ابزار ووسایل و لوازم به معابد وآتشکده ها مانند فرش ،چراغ و...

 

ج- گهنبار، که عبارت است ا ز جشن هایی که پس از مراسم دینی برگزار میشد ه ود رطی آن خوردنی ها ونوشیدنی ها وپوشیدنی ها میان نیازمندن تقیم میشده است .

آیا میدانید :

16-فرشی را که برای حسینیه وقف  کرده اند نمی شودبرای نماز به مصجد ببرند ؟

17-لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند بلکه اگر مثلاًبگویندخانهویا زمین خودرا وقف کردم وقف صحیح است ؟

18-بعد از انقلاب مشروطه در100سال پیش آموزش وپرورش نوین ایرا ن با همکاری فرهنگی اوقاف پا گرفت .

آیا میدانید :

19-نمی توان چیز را وقف کرد وزمان وقفش را محدودویا تقطیع کرد مثلاً بگوید این خانه من ده سال وقف باشد دوباره پنج سال نباشد و پس از پنج سال باز وقف باشد ،و نیز نمیتواند بگوید این ملک من بعد از مردنم وقف باشد ؟

اوقاف شرعاًوقانوناً نمیتواند کوچکترین دخالتی د راجرای دستورات واقفین در وقف نامه ها داشته باشد و فقط اجراءکننده دستورات واقفین در وقف نامهها است ؟

آیا میدانید :

20-وقف ، در تقلیل فاصله طبقاتی ،تعدیل ثروت و تأمین عدالت اجتماعی نقش مؤثری ایفا میکند.

آیا میدانید :

21-استان مازندران دارای تعداد 13054موقوفه و تعداد 121766رقبه است؟

 

 

آیا میدانید :

22-استان ولایت مدار مازندران اولین استان د رمقبولیت تشیع د رکشور است؟

و این از برکت تعداد 1231امامزاده میباشد که با حضور خود در این استان هم میهمان برماشده اند وهم محبت ائمه معصومین را در وجودمان قرار داده اند ؟

آیامیدانید :

23-استان مازندران دارای 4044مسجد ،تعداد 114حسینیه ،تعداد 1976فاطمیه ابولافضلی سقاخانه  و...است ؟

*** از دیگر فعالیتهای اوقاف و امور خیریه شهرتا ن چه میدانید ؟

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر