• امروز دوشنبه سی و یکم شهریور 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

ارتباط با مدیر کل

میز خدمت

سامانه شکايات

سامانه تدارکات الکترونیک

لیست اخبار
آگهی مزایده

آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زاهدان در نظر دارد تعدادی از رقبات موقوفات را از طریق مزایده به اجاره واگذار می نماید.

1399/6/12 ( مزایده ها ) 25 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده

آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زاهدان در نظر دارد تعدادی از رقبات موقوفات را از طریق مزایده به اجاره واگذار می نماید.

1399/5/21 ( مزایده ها ) 38 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده کتبی نوبت اول

آگهی مزایده کتبی نوبت اول

اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان زاهدان در نظر دارد یک باب واحد تجاری رستوران غذاخوری واقع در خیابان آزادی را از طریق مزایده کتبی برای یک سال طبق مقررات جاری به اجاره واگذار نماید.

1398/1/27 ( مزایده ها ) 159 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده کتبی نوبت اول

آگهی مزایده کتبی نوبت اول

اداره اوقاف و امورخیریه زاهدان در نظر دارد یک باب واحد تجاری واقع در خیابان آزادی را از طریق مزایده کتبی برای یک سال طبق مقررات جاری به اجاره واگذار نماید.

1398/1/27 ( مزایده ها ) 140 0 رای به این مطلب ادامه مطلب