• امروز پنج شنبه یکم آبان 1399 

راهبرد مشارکت مصوب دستگاه

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت مصوب دستگاه

راهبرد مشارکت مصوب
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به منظور اجرای ماموریت سازمانی خود تلاش میکند در اجرای ماده 9 تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان "حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری "راهبرد مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرایندهای اداری سازمان را به شرح ذیل فراهم نماید:
1-برخی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی اداری و ... مرتبط با حقوق افراد پس از تائید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی، از طریق حوزه ریاست و روابط عمومی در میزخدمت الکترونیکی سازمان درج میشود و طی مدت دو هفته در اختیار عموم برای اظهار نظر قرار می گیرد و پس از دریافت انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصالح و ابالغ آن اقدام میشود.
2 –بسترهای تعاملی شهروندان برای اعالم نظرات، پیشنهادات و انتقادات و شکایات عبارتند از:
-پایگاه اطلاع رسانی استان به ادرس https://zahedan.oghaf.ir/
-پست الکترونیکی استان به ادرس zahedan.oghaf@gmail.com
-شماره تلفن مدیران در تارنمای دستگاه
-میزخدمت الکترونیکی به ادرس https://my.oghaf.ir/
-دیگر کانال های ارتباطی :تلفن گویا,ارسال پیامک و.....
نظرات شهروندان توسط حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات دریافت و با همکاری سایر بخش های مرتبط و مسئول، بررسی ،پیگیری و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد.
3-امکان مشاهده، اظهارنظر و پیگیری خدمات سازمان اوقاف و امور خیریه برای شهروندان از طریق سامانه های الکترونیکی قابل دسترسی دربخش خدمات الکترونیکی تارنمای سازمان به نحو مقتضی در تارنمای توسط حوزه روابط عمومی و اموربین الملل به شهروندان اطالع رسانی می شود